Anunţ organizare examen de promovare în grad superior

Anunţ

 Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 24.10.2014, la sediul muzeului din str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a examenului de promovare pentru funcţia de economist (economist în management, cod COR 263101), gradul I. Examenul constă în două probe:

– Proba scrisă: 24.10.2014, ora 1200. Această probă are în vedere testarea cunoştinţelor în următoarele domenii: contabilitate primară, marketing şi promovare, managementul resurselor umane, managementul documentelor administrative curente şi gestionarea fondului documentar. Această probă va presupune redactarea unei lucrări care să acopere domeniile menţionate anterior.

– Interviu: 24.10.2014, ora 1430. Această probă se va desfăşura pe baza următoarelor criterii de evaluare:

 • abilităţi de comunicare;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţiile de criză;
 • complexitatea, iniţiativa, creativitatea şi diversitatea activităţilor.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 17 octombrie 2014 (inclusiv) între orele 800 – 1600 la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de participare la examen;
 2. Adeverinţă care să ateste vechimea în gradul/treapta profesională din care se promovează;
 3. Copii de pe fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani.

 Condiții generale de participare la examenul de promovare:

 • a obţinut calificativul „foarte bine” cel puţin la două evaluări realizate în ultimii trei ani;
 • are o vechime minimă de 3 ani pe postul de economist, gradul II;

Condiții specifice de participare la examenul de promovare:

 1. absolvent studii superioare de lungă durată sau nivel licenţă (Bologna 1), în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;
 2. absolvent studii masterale cu diplomă de masterat, în domeniul fundamental al ştiinţelor sociale – ramura ştiinţe economice;
 3. vechime în muncă minim 6 ani în sectorul muzeal sau în instituţii de cultură similare;
 4. cunoştinţe foarte bune de limba română;
 5. cunoştinţe de limba engleză la nivel conversaţional;
 6. cunoştinţe avansate de operare pe calculator;
 7. experienţă în contabilitate primară;
 8. experienţă în marketing şi gestionare pagini web;
 9. experienţă în domeniul resurselor umane;
 10. experienţă în activităţi de secretariat;
 11. experienţă în activitatea de relaţii publice şi comunicare cu vizitatorii;
 12. atenţie distributivă şi capacitatea de a efectua activităţi diverse (contabilitate primară, marketing, resurse umane, secretariat, relaţii publice).

 Bibliografie pentru examenul de promovare:

 1. Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 2. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 3. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 4. Ordinul nr. 2035/2000 pentru aprobarea normelor metodologice privind evidenţa, gestiunea şi inventarierea bunurilor culturale deţinute de muzee, colecţii publice, case memoriale, centre de cultură şi alte unităţi de profil, modificat şi completat;
 5. Hotărâre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare;
 6. Hotărâre nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 7. Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, modificat şi completat;
 8. OUG nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice;
 9. Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
 10. Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanţii şi răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenţilor economici, autorităţilor sau instituţiilor publice, modificată şi completată;
 11. Hotărâre nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, modificată şi completată;
 12. Legea contabilităţii nr. 82/1991, modificată şi completată;
 13. OMFP nr. 1917/2005 privind normele metodologice de organizare şi conducere a contabilităţii instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 15. OMFP nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările şi completările ulterioare;
 16. OMFP nr. 3512/2008 privind documentele financiar – contabile, cu modificările şi completările ulterioare;
 17. Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată;
 18. Kotler N.G., Kotler Ph., Kotler W.I., (2008), Museum Marketing & Strategy, 2nd edition,  Jossey-Bass, USA, San Francisco;
 1. Sandell, R., Janes R.R. (2007), Museum Management and Marketing, Routledge, London;
 2. Zbuchea, A. and Ivan, L. (2008) Muzeu focus. Cum să cunoaştem mai bine vizitatorii muzeelor, Colias, Bucureşti;
 3. Kaiser, M.M. (2009), Planificarea strategică în domeniul artelor: un ghid practic, editura Centrul de Pregătire Profesională în Cultură, Bucureşti;
 4. Gilmore, A., Rentschler, R. (2002), Changes in museum management. A custodial or marketing emphasis?, Journal of Management Development, Vol. 21 No. 10, 745-760;
 5. Hutter, M. (1998), Communication Productivity: A Major Cause for the Changing Output of Art Museums, Journal of Cultural Economics, 22, p. 99-112.

DIRECTOR,
DR. TIBERIU ALEXA  

 

This entry was posted in Evenimente. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.