Concurs posturi vacante – şofer

Anunţ

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 29.10.2014, ora 1000 la sediul muzeului din str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de şofer, existent în Organigrama şi Statul de funcţii ale muzeului aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Maramureş nr. 103 din 25 iunie 2014.

Profilul postului:

 • Şofer cu atribuţii de transport persoane, transport şi gestiune bunuri de valoare, patrimoniu muzeal şi conexe (65%);
 • Supraveghere vizitatori în circuitele expoziţionale (25%);
 • Activităţi administrative diverse la sediul instituţiei şi înafara sa (10%).

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 17 octombrie 2014 (inclusiv) între orele 800 – 1600 la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare». Concursul se va desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după cum urmează:

 1. Selecţia dosarelor: 20.10.2014;
 2. Proba scrisă: 29.10.2014, ora 1000. Această probă va consta în rezolvarea unui test grilă întocmit pe baza bibliografiei prezentate;
 3. Proba practică: 29.10.2014, ora 1200. Această probă va avea în vedere verificarea îndemânării candidaţilor în ceea ce priveşte conducerea autoturismelor;
 4. Proba interviu: 29.10.2014, ora 1400. Criteriile de evaluare în cadrul interviului sunt:
 • abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 • capacitatea de analiză şi sinteză;
 • motivaţia candidatului;
 • comportamentul în situaţiile de criză;
 • iniţiativă şi creativitate.

Rezultatul selectării dosarelor se va afişa la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8 în data de 21.10.2014. 

Rezultatul obţinut de către candidaţi la proba scrisă şi interviu se va afişa la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8 în data de 29.10.2014, ora 1600. Candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie până în data de 31.10.2014, ora 1600Contestaţiile se depun la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8, acestea urmând a fi soluţionate de către comisia de contestaţii. Rezultatele finale vor fi afişate la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» din str. 1 Mai, nr. 8, în data de 03.11.2014, ora 1200.

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere;
 2. Actul de identitate – copie şi original;
 3. Acte de studii (certificate, diplome, atestate) – copie şi original;
 4. Copia carnetului de muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea în muncă şi/sau în specialitate;
 5. Certificatul de cazier judiciar;
 6. Permis de conducere auto (copie şi original);
 7. Adeverinţă care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 8. Curriculum vitae – model european;
 9. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie şi original).

Cerinţe generale pentru ocuparea unui loc vacant scos la concurs:

 1. cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit;
 3. vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. capacitate deplină de exerciţiu;
 5. stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplinirea condiţiilor de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. cazier fără condamnări definitive pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Cerinţe specifice pentru ocuparea postului de şofer scos la concurs:

 1. Diplomă de bacalaureat;
 2. Vechime în muncă minim 5 ani în transport public de persoane şi/sau marfă;
 3. Permis de conducere categoria B obţinut cu minim 8 ani în urmă;
 4. Disponibilitate pentru program flexibil;
 5. Adaptabilitate la munca în echipă;
 6. Să nu fi avut permisul suspendat în ultimii 3 ani;
 7. Capacitate de relaţionare cu personal din instituţii publice şi private conform specificului activităţii muzeului;
 8. Abilităţi de comunicare;
 9. Experienţa profesională în activităţi de gestiune constituie avantaj;
 10. Cunoştinţe verbale de comunicare orală într-o limbă de circulaţie internaţională constituie avantaj.

Bibliografie pentru ocuparea postului de şofer scos la concurs:

 1. Codul rutier, ultima ediţie;
 2. O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, modificată şi completată;
 3. H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice;
 4. Legea nr. 311/2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 5. Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 6. Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.

DIRECTOR                                                                                      
DR. TIBERIU ALEXA 

This entry was posted in Evenimente, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.