Concurs posturi vacante – supraveghetor

ANUNŢ

Anunt supraveghetor 2015 – format PDF

Muzeul Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare» anunţă public organizarea, în data de 07.12.2015, ora 800, la sediul muzeului din Baia Mare, str. 1 Mai nr. 8, în conformitate cu prevederile Legii 311/2003, modificată şi completată, a concursului pentru ocuparea postului de supraveghetor, existent în Organigrama aprobată a muzeului, în cadrul Biroului Dezvoltare şi Conservare Patrimoniu Muzeal şi, respectiv, în Statul de funcţii aprobat de către Consiliul Judeţean Maramureş prin Hotărârea nr. 174/28 octombrie 2015 – anexa 1, poziţia nr. 19.

Dosarele de înscriere ale candidaţilor se depun până la data de 27 noiembrie 2015, între orele 800 – 1000, la secretariatul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare».

Acte necesare la depunerea dosarului:

 1. Cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;
 2. Actul de identitate – copie şi original;
 3. Documente care să ateste nivelul studiilor şi alte acte care atestă efectuarea unor specializări (certificate, diplome, atestate) – copie şi original;
 4. Alte înscrisuri din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor specifice de participare la concurs (copie şi original);
 5. Carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor – copie şi original;
 6. Certificatul de cazier judiciar;
 7. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 8. Curriculum vitae – model european;
 9. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;
 10. alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Mai multe informaţii pot fi obţinute de la secretariatul muzeului, tel. 0262 213964, sau de la secretarul comisiei de concurs, d-ra Izabela Pop, email: iza_10pop@yahoo.com, tel. 0765228389, de luni până vineri, între orele 8:00 – 10:00.

Condiţiile necesare ocupării unui post de natură contractuală vacant

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţii specifice pentru ocuparea postului de supraveghetor:

 • Diplomă de bacalaureat;
 • Abilitare pentru exercitarea profesiei de agent pază şi ordine;
 • Vechime de minim 10 ani în domeniul pazei şi protecţiei instituţiilor publice, din care cel puţin 6 ani în instituţii cu profil cultural;
 • Cunoştinţe medii de operare pe calculator şi buna cunoaştere a programelor Microsoft Office;
 • Cunoştinţe medii de comunicare orală într-o limbă de circulaţie internaţională (de preferinţă limbile engleză, franceză);
 • Abilităţi de comunicare şi relaţionare cu publicul în limba română;
 • Disponibilitate pentru program flexibil;
 • Adaptabilitate la munca în echipă;
 • Deţinerea de cunoştinţe cu privire la Şcoala de pictură de la Baia Mare constituie avantaj.

 Sarcinile aferente postului de supraveghetor scos la concurs pot fi consultate în fişa postului.

Concursul pentru ocuparea postului de supraveghetor va cuprinde următoarele probe:

 1. Proba scrisă: 07.12.2015, ora 800.

Proba scrisă va consta în redactarea unei lucrări scrise. Subiectele pentru proba scrisă se vor stabili pe baza bibliografiei şi tematicii de concurs, astfel încât să reflecte capacitatea de analiză şi sinteză a candidaţilor, în concordanţă cu nivelul şi specificul postului de supraveghetor. Seturile de subiecte (două) pentru proba scrisă urmează a fi stabilite de către Comisia de concurs, în ziua în care se va desfăşura proba scrisă.  Durata probei scrise va fi de 2 ore. Punctajul pentru proba scrisă este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte.

 1. Proba interviu: 10.12.2015, ora 800.

În cadrul interviului se vor testa abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Proba interviului poate fi susţinută doar de către acei candidaţi declaraţi admişi la proba scrisă şi/sau proba practică, după caz. Interviul se va realiza conform planului de interviu întocmit de comisia de concurs în ziua desfăşurării acestei probe, pe baza criteriilor de evaluare. Criteriile de evaluare pentru stabilirea interviului sunt:

 1. abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie;
 2. capacitatea de analiză şi sinteză;
 3. motivaţia candidatului;
 4. comportamentul în situaţiile de criză;
 5. iniţiativă şi creativitate.

Punctajul pentru interviu este maximum 100 de puncte. Pentru a fi declaraţi admişi la interviu candidaţii trebuie să obţină minim 50 de puncte. Punctajul final al candidaţilor se va calcula ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la cele două probe.

BIBLIOGRAFIE:

 • Legea nr. 311 / 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice, modificată şi completată;
 • Legea nr. 477/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
 • Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată;
 • H.G. nr. 1546/2003 pentru aprobarea normelor de conservare şi restaurare a bunurilor culturale mobile clasate;
 • Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, modificată şi completată.
 • H.G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor;
 • Ordinul 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
 • Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006.

TEMATICA:

 1. Protejarea patrimoniului cultural naţional;
 2. Paza obiectivelor, valorilor şi persoanelor;
 3. Punerea în valoare a colecţiilor muzeale;
 4. Organizarea şi desfăşurarea activităţii de apărare împotriva incendiilor;
 5. Echiparea şi dotarea cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
 6. Planificarea şi executarea exerciţiilor privind modul de acţiune în caz de incendiu;
 7. Primul ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucrătorilor, pericol grav şi iminent.

Toate probele se vor desfăşura la sediul Muzeului Judeţean de Artă «Centrul Artistic Baia Mare», str. 1 Mai, nr. 8, după următorul calendar:

CALENDARUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

Data Ora Descrierea activităţii
Vineri27.11.2015 10:00 Încheierea perioadei de depunere a dosarelor de concurs
Miercuri02.12.2015 8:00 Selectarea dosarelor de către comisie
9:30 Afişarea rezultatelor selectării dosarelor
Joi03.12.2015 8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la etapa de selecţie a dosarelor
Vineri04.12.2015 8:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
10:00 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Luni07.12.2015 8:00 Proba scrisă
16:00 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
Marţi08.12.2015 8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la proba scrisă
Miercuri09.12.2015 8:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
9:30 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Joi10.12.2015 8:00 Interviu
18:00 Afişarea rezultatelor la proba interviu
Vineri11.12.2015 8:00 – 10:00 Depunere contestaţii la proba interviu
10:00 Întrunirea Comisiei de contestaţii
11:30 Afişarea rezultatelor de către Comisia de contestaţii
Luni14.12.2015 9:00 Afişarea rezultatelor finale

DIRECTOR                                                                                      

DR. TIBERIU ALEXA

This entry was posted in Concursuri posturi vacante. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.